შემეცნებითი ვიზიტი სამკერვალო “იმერი”-ში

შემეცნებითი ვიზიტი სამკერვალო “იმერი”-ში

გასვლითი ღონისძიებები სკოლის მოსწავლეებს დიდ საგანმანათლებლო გამოცდილებას სძენს. ფორმალურ გარემოში შეძენილი ცოდნა და განვითარებული უნარები

Let’s make a difference in the lives of others