მასწავლებლის  საქმიანობის  დაწყების, პროფესიული  განვითარებისა  და კარიერული  წინსვლის  სქემით  გათვალისწინებული ერთ-ერთი  სავალდებულო  საქმიანობა  გახლავთ  საკუთარი  პედაგოგიური   პრაქტიკის  კვლევა.

სსიპ  17  საჯარო  სკოლის პედაგოგებმა  2018-2019 სასწავლო  წელს განახორციელეს  საკუთარი  პედაგოგიური   პრაქტიკის  კვლევამ, რომლებიც შეფასების  ჯგუფის  მიერ შეფასდა  დადებითად.

ეკა  ქართველიშვილი–  “გაწაფული  კითხვა  და მასთან დაკავშირებული  პრობლემები  მეორე კლასში”.

https://drive.google.com/file/d/14ifVDV5AmbIk_QxqrV_sRGxwfGyhUA-I/view?usp=sharing

 

მედეია ადეიშვილი– “როგორ  შევუწყოთ  ხელი  წიგნიერების  დონის  ამაღლებას  მეოთხეკლასელ  მოსწავლეებში”.

https://drive.google.com/file/d/1mm_qFobHIdAijpCEzFuwjpyFEnU3qOMQ/view?usp=sharing

 

ირინე  ადეიშვილი—  “მოსწავლეთა  ქცევითი  პრობლემები  და  მათი  გამოსწორების  გზები  დაწყებით  საფეხურზე”.

https://drive.google.com/file/d/1sk0M2IGmhnJMf8D7N2QChxcGaRLBtCLF/view?usp=sharing

 

 

ხათუნა  ფაიქიძე–  “საინფორმაციო ტექსტის  გაგება-გააზრების  სირთულეები და  მათი  გადაჭრის  გზები მესამე  კლასში”.

https://drive.google.com/file/d/1XQkVHTfOqq1HwTFWsXU8IHJ3c8PVzhx9/view?usp=sharing

 

თეონა  აბრამიშვილი– “სწავლების  კონსტრუქტივისტული  მიდგომის  როლი  მოსწავლეთა აკადემიური  მიღწევის  ამაღლებაში  მეხუთე  კლასში”. (https://drive.google.com/file/d/1SXHa5QrusVnNBdXsT5ouaK2MjLZNdWTs/view?usp=sharing )

 

ნაირა გოტიაშვილი – “მოსწავლეთა მოტივაციის გაზრდა და ცოდნის აკადემიური ხარისხის ამაღლება ქართული ენისა და ლიტერატურის გაკვეთილზე მერვე კლასში”.

(https://drive.google.com/file/u/6/d/1P1UibXju3l1rnv9IGS6QoQp7mz8l8Ohe/view?usp=drive_open )

ხათუნა ჩხეტიანი – “კრიტიკული აზროვნების განვითარება ისტორიაში საშუალო საფეხურზე”

(https://drive.google.com/file/d/1lLYksK9Us2Dyt8_UT5bOQh-tBs18e7Vp/view?usp=sharing)

თეა ბარდაველიძე – “მოსწავლეებში შემოქმედებითი აზროვნების დაბალი დონე და მისი განვითარების გზები ინგლისურ ენაში”

(https://drive.google.com/file/d/1FOWMDBpRnSKHlFCtvNpRy6zj0wEcYu1v/view?usp=sharing)