2014 წლის 27 მარტს სსიპ ქალაქ ქუთაისის N17 საჯარო სკოლაში გაიმართა დისკუსია თემაზე “ადამიანის უფლებები და თავისუფლებები, დისკრიმინაცია და ტოლერანტობა”.

პროექტი “გააგრძელე დისკუსია” მიზნად ისახავს ახალგაზრდებში ტოლერანტობის ამაღლებას მათთვის ინფორმაციის მიწოდებით დისკრიმინაციის მისი სამართლებლივი რეგულირების, საერთაშორისო და შიდასაკანონმდებლო სტანდარტების შესახებ. პროექტის უმთავრესი ამოცანაა წამოვიწყოთ და გავაძლიეროთ დისკუსია იმ ჯგუფებთან დაკავშირებით რომლებიც არიან დისკრიმინირებულნი.