ა/წლის 30მარტს მე-3 კლასში ჩატარდა შემეცნებითი ხასიათის გაკვეთილი ,,საუკეთესო
მკითხველი”, მოსწავლეებმა წარმოადგინეს სხვადასხვა ლიტერატურა, მატი საყვარელი წიგნი. ყველა მოსწავლეს დაწერილი ჰქონდა, წაკითხული წიგნის პერსონაჟების მოკლე განხილვა.


ღონისძიების მიზანი:
ა) კითხვის ტექნიკის ამაღლება
ბ) მოსწავლეებში სწრაფი და სხარტი აზროვნების ჩამოყალიბება
გ) ლექსიკური მარაგის გამდიდრება, მეტყველების განვითარება
დ) მოსწავლეთა სტიმულირება
ე) დამოუკიდებლად კითხვა და გაგებასხვადასხვა სახის ტექსტის მისთვის ნაცნობ თემაზე მოსწავლეებმა გამოხატეს ლიტერატურული ტექსტების მიმარტ საკუთარი დამოკიდებულება წაკითხული ტექსტებით აღძრული ემოციები და განცდები.
დაასახელეს ნაწარმოების გმირები და შეაჯამეს მათი საქციელი, დაასახელეს საყვარელი პერსონაჟი და ახსნენ საკუტარი არჩევანი.