ქ. ქუთაისის №17 საჯარო სკოლაში ჩატარდა პედაგოგიური საბჭოს სხდომა. სხდომას ესწრებოდა წევრთა აბსოლუტური უმრავლესობა. პედაგოგიურმა საბჭომ მოისმინა დირექტორის I მოადგილის ვ.პატარიძის მოხსენება “I ტრემესტრის შედეგები”. პედაგოგიურმა საბჭომ განიხილა “მასწაბლებელთა სერტიფიცირების დებულება”.