2009 წლის 8 მაისს IV2 კლასში მოხალისე მასწავლებელმა ნანა მუშკუდიანმა ჩაატარა ღია გაკვეთილი ქართულ ენაში.

თემა: ,,ბოხვერა”

მიზანი: ზეპირმეტყველების;

ტექსტზე მუშაობის;

ტექსტის ანალიზის უნარის განვითარება.

რესურსი: სახელმძღვანელო; თაბახის ფურცლები; პლაკატები; სქემა.

შეფასების კომპონენტებია: საშინაო დავალება, გაკვეთილზე ჩართულობა, ჯგუფური მუშაობა.

I აქტივობა – მოტივაცია (5წთ).

მასწავლებელი სთავაზობს მოსწავლეებს პლაკატს გამოტოვებული სიტყვებით, რომელსაც ავსებენ მოსწავლეები.

II აქტივობა – საშინაო დავალების გამოკითხვა (10წთ.)

მოსწავლეები ჰყვებიან საგაკვეთილო ტექსტს ეპიზოდებად.

III აქტივობა – ტექსტის გაგების შემაჯამებელი სამუშაო (5წთ.).

IV აქტივობა – დისკუსია(7წთ.).

V აქტივობა – სამუშაოს შეჯამება (4წთ.).

VI აქტივობა – ჯგუფური მუშაობა (10წთ.).

VII აქტივობა – საშინაო დავალების მიცემა (1წთ.).