2009 წლის 4 ნოემბერს ქუთაისის №17 საჯარო სკოლაში დღის 14 საათზე ჩატარდა სკოლის მშობელთა კრება. კრებას ესწრებოდა 27 მშობელი და სკოლის სამეურვეო საბჭო, არჩეულ იქნა სკოლის მშობელთა კომიტეტი შემდეგი შემადგენლობით:


1. ხურციძე მელანო
2. ფესვიანიძე თინათინ
3. არველაძე მაია
4. ჯანუაშვილი თამარი
5. ლომაშვილი ნინო
6. დოღაძე ეკატერინე
7. ჯუღელი ხათუნა
8. ფაიქიძე ლალი
9. ქომეთიანი სოფო
თავმჯდომარედ დაასახელეს 43 კლასისი მშობელი ჯუღელი ხათუნა. მშობელთა კომიტეტმა შეიმუშავა მიმართვა სკოლის ყველა მშობლისადმი შეიქმნას სკოლის დახმარების ფონდი.