2009 წლის 24აპრილს V1 კლასში ჩატარდა ღია გაკვეთილი ბუნებაში, მასწავლებელი ქრისტინე კაჭახიძე. გაკვეთილს ესწრებოდნენ: სკოლის დირექტორი ი.ჯგერენაია, დირექტორის I მოადგილე ვ. პატარიძე, ხარისხის მართვის, ინოვაციისა და სააღმზრდელო პროცესის მენეჯერი ნ.ხურციძე, კათედრის თავჯდომარე მ.ბარაბაძე, გეოგრაფიის მასწავლებელი რ.ქემოკლიძე, მშობლები.

სასწავლო მიზნები

თემა

აქტივობები

დრო

რესურსები

* მოსწავლე შეძლებს დაკვირების საფუზველზე გაარჩიოს ნიადაგის ტიპები
* აღწეროს

დედამიწის

სხვადასხვა ადგილის ნიადაგები

და იცავს ბუნებაში საყოფაცხოვრებო ნარჩენების განთავსების წესი

* განსაზღვროს

ნიადაგის ეკოლოგიური პრობლემები

* ნიადაგის

შედგენილობა

* წყლის მოძრაო

ბა

* მოსწავლეთა მოტივაცია
* გონებრივი იერიში
* ცდა,ჩატარება
* დაკვირვება
* ანალიზი
* შეფასება
* დავალება

3 წთ

5წთ

15წთ

15წთ

5წთ

5წთ

2წთ

* წიგნი
* სამუშაო რვეული
* საწერი კალამი
* ნიადაგის ნიმუშები
* ჭიქა, წყალი
* დაფა, ცარცი,

მარკერები

შ ე ფ ა ს ე ბ ა

* ჯგუფური

მუშაობა

1-3

ცდილობს მაგრამ უჭირს

4-5

მუშაობს ჯგუფში

ეტაპობრივად

6-7

მუშაობს ჯგუფში, მაგრამ აქვს ხარვეზები

8-10

აქვს ჯგუფში მუშაობის კარგი უნარი და ლიდერობს უნარი

* როგორ ატარებს ცდას

ცდილობს მაგრამ უჭირს,ცდის

ატარებს მაგრამ

უჭირს

ატარებს ცდებს, მაგრამ უშვებს უზუსტობებს

ატარებს ცდებს სრულყოფილად

* მსჯელობა

მარტივი მსჯელობა

მსჯელობს მაგრამ

არათანმიმდევრულად

მსჯელობს კარგად, მაგრამ აქვს ხაევეზები

მსჯელობს კარგად და სრულყოფილად

* ნამუშევრების წარდგენა

რადამაჯერებლად

წარადგინეს

წარადგინა მაგრამ

არასრულყოფილად

წარადგენს

ნამუშევარს

ხარვეზებით

წარადგენს ნამუშევარს სრულყოფილად და თანმიმდევრულად