სკოლას ესტუმრნენ ჟურნალ ,,თვალსაზრისის” მთავარი რედაქტორი ლელა გურგენიძე, რედაქტორი ლალი გურგენიძე და ქ.ხონის სკოლის პედაგოგები.


სტუმრები გაეცვნენ სკოლის ცხოვრებას, საგაკვეთილო პროცესს, დაესწრნენ ღია ინტეგრირებულ გაკვეთილს VI2 კლასში ქართულ ენა- ინფორმატიკა (მასწავლებელი – ნანა კუპრავა, ნანა ხაჭაპურიძე და ირინე ადეიშვილი).

საგანი: ქართული ენა – ინფორმატიკა

გაკვეთილის თემა: მწკვრივები სერიათა მიხედვით.

მისაღწევი შედეგები:

§ პრაქტიკული სავარჯიშოების მეშვეობით აღიქვან და გაანალიზონ ზმნათა მსგავსი ფორმები.

§ შეძლონ ზმნის პირისა და რიცხვის მიხედვით განსხვავებულ ფორმათა დაჯგუფება.

§ შეძლონ მეტყველების ნაწილების შორის მსგავსება-განსხვავების დაფიქსირება.

§ დასკვნის გამოტანისა და საკითხის შეფასების უნარის განვითარება.

§ ,,ისტ”-თან ურთიერთმოქმედების მოწყობილობის გამოყენების უნარის განვითარება.

ხელმძღვანელები – ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებლები:

§ ნანა კუპრავა

§ ნანა ხაჭაპურიძე

– ინფორმატიკის მასწავლებელი

§ ირინე ადეიშვილი