2009 წლის 14 აპრილს II2 კლასში ჩატარდა ღია გაკვეთილი მათემატიკაში, მასწავლებელი – ციური ბაჯაძე. გაკვეთილს ესწრებოდნენ: სკოლის დირექტორი: ირინე ჯგერენაია, ხარისხის მართვის, ინოვაციისა და სააღმზრდელო პროცესის მენეჯერი ნ.ხურციძე და პირველი საფეხურის კლასის მასწავლებლები.


მიზანი: მოსწავლეები შეძლებენ მრუდი წირის ამოცნობას და დახაზვას.

შეკრება-გამოკლების მოქმედებათა შესრულებას სხვადასხვა ხერხით

100-ის ფარგლებში. (თანრიგების დაჯგუფება; მთლიანი ათეულით

გადახტომა; რიცხვის შევსება სრულ ათეულამდე; ერთეულის ბიჯით

წინ ან უკუ თვლა; ახდენს მოქმედებათა ურთიერთ დემონსტრირებას).

თემა: მრუდი წირი.

რესურსი: დაფა, ცარცი, პლაკატები, სახელმძღვანელო, ბარათები, რვეულები,

დამხმარე სახელმძღვანელო.

აქტივობა I- 5 წუთი- საშინაო დავალების შემოწმება, (ურთიერთშებრუნებული

ამოცანები) მასწავლებელი მერხებს შორის ჩამოვლით ამოწმებს

დავალებას, შემდეგ წააკითხებს რამენიმე მოსწავლეს.

აქტივობა II – 5 წუთი – მათემატიკური თამაში –“მიმატება 100-ის ფარგლებში”

მასწავლებელი დაასახელებს რიცხვს, მოსწავლეებმა ამ რიცხვს

უნდა მიუმატონ 3, ისე რომ ყოველი მომდევნოტოლობის I შესაკრები

წინა ტოლობის პასუხია.

აქტივობა III – 10 წუთი – მუშაობა წყვილებში (მოსწავლეებს ეძლევათ

ბარათები, ბარათებზე წერია ფიგურეს სახელები, რომლითაც უნდა

შეძლონ პლაკატზე მოცემული ფიგურების ამოცნობა და

დახასიათება).

აქტივობა IV – 3 წუთი -შესვენება (სახალისო ლოგიკური ამოცანები).

აქტივობა V – 7 წუთი – სახელმძღვანელოზე მუშაობა – გვ.110 სავ. 1,2,6.

(ერთ-ერთი შესაკრების გადიდება რამდენიმე ერთეული).

აქტივობა VI – 5 წუთი – დაფასთან მუშაობა – რამდენიმე მოსწავლეს

გაიძახებ დაფასთან, დანარჩები ამოწმებენ შესრულებულ

სამუშაოს.

აქტივობა VII – 5 წუთი – დამოუკიდებელი სამუშაო (ფიგურების მონაწილება

ორ ჯგუფად. შეძლონ მრუდი წრის გარჩევა

ტეხილისაგან).

შეფასება კომენტარებით 3 წთ დასაკვირვებელი მოსწავლეები: 1. დოხნაძე

2. ჭელიძე

3. ჩაკვეტაძე

4. ტოფაძე