მისია, ხედვა, ღირებულებები

სსიპ ქალაქ ქუთაისის N17 საჯარო სკოლის ხედვა, მისია და  ღირებულებები

 

სკოლის ხედვა

სსიპ ქალაქ ქუთაისის N17 საჯარო სკოლა არის მუდმივ განვითარებაზე ორიენტირებული სკოლა. სწავლა-სწავლების მაღალი ხარისხით ხელი შეუწყოს მოაზროვნე, ეროვნული და ზოგადსაკაცობრიო ღირებულების, მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობის მქონე, თავისუფალი, აქტიური თაობების აღზრდას და იგი 2030 წლისთვის იმერეთის რეგიონში იქნება ერთ-ერთი სკოლა რომელსაც ექნება მუდმივი გაცვლითი პროგრამები ევროპის სხვადასხვა ქვეყნების სკოლებთან რომელიც გამორჩეული ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება, რომელიც ხელს შეუწყობს კონკურენტუნაირანი, თავისუფალი და ტოლერანტი ადამიანის ჩამოყალიბებას.

 

მისია

სსიპ ქალაქ ქუთაისის N17 საჯარო სკოლის მისიაა, მოსწავლეებს ჩამოუყალიბოს ისეთი უნარ-ჩვევები და კომპეტენციები, რომელიც ხელს შეუწყობს განათლებული, პასუხისმგებლობის გრძნობის მქონე პიროვნების ჩამოყალიბებას, საერთაშორისო ურთიერთობებით მარტივად შეძლონ ცვალებად სამყაროში ადაპტირება.

 

ღირებულებები

სსიპ ქალაქ ქუთაისის N17 საჯარო სკოლის ღირებულებებია:

  • სამართლიანობა
  • გუნდურად მუშაობა
  • პროფესიული ზრდა და განვითარება
  • მიუკერძოებლობა
  • ინიციატივების სწორი შეფასება და განხორციელებაში ხელშეწყობა

გამჭვირვალობა